Avaa valikko Valikko
jasper.fi/tietosuojaseloste-tyonhakijarekisteri

1. REKISTERINPITÄJÄ

Jasper Oy (Jäljempänä ”Rekisterinpitäjä”)
Kolmenkulmantie 20
33470 Ylöjärvi
y-tunnus: 0603438-3
Puhelin: 03 345 0580
www.jasper.fi

2. YHTEYSHENKILÖ

Sami Lehto
c/o Jasper Oy
Puhelin 050 512 4755
Sähköposti: sami.lehto@jasper.fi

3. REKISTERIN NIMI

Työnhakijarekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Käsittelyn tarkoitus on rekrytoida hakijoista työntekijöitä Rekisterinpitäjälle.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin kerätään rekrytointivaiheessa vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia selvitettäessä työnhakijan soveltuvuutta hänen hakemaansa työtehtävään, sekä tietoja joita hakija päättää itsestään kertoa hakemuksessa, haastattelussa, tai muussa viestinvaihdossa Rekisterinpitäjän kansa. Henkilötietojen kerääminen perustuu työnhakijan suostumukseen.

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja

Perustiedot:
- koko nimi
- kotiosoite
- puhelinnumero
- syntymäaika
- sähköposti
- kielitaidot
- koulutus
- aiempi työhistoria
- mahdollinen erikoisosaaminen
- ajokortti
- oman auton käyttömahdollisuus
- mahdolliset suosittelijat
- hakijan kysymykset ja toiveet
- mahdollinen palkkatoive

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyiltä itseltään, tai aiemmilta työnantajilta (suosittelijoilta). Rekisteröidyn suostumuksella tietoja voidaan kerätä myös muista lähteistä.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n, Euroopan talousalueen ja EU-US Privacy Shield -sopimusalueen ulkopuolelle.

8. SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisena ja siihen on käyttöoikeus vain niillä Jasper Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. 

Manuaalinen aineisto

Rekisterinpitäjällä on manuaalisia henkilötietoja sisältäviä aineistoja. Aineistoja suojataan säilyttämällä ne lukituissa tiloissa, sekä tuhoamalla ne luotettavalla tavalla niiden muututtua tarpeettomiksi. Aineistoihin on rajattu pääsy.

Digitaalinen aineisto

Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot sijaitsevat suljetussa verkossa, joka on suojattu teknisesti palomuurilla.

Rekisterinpitäjän henkilökuntaa koulutetaan tietoturvaan liittyvissä asioissa.

9. TARKASTUSOIKEUS

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Rekisteröity voi pyytää koontia omista tiedoistaan lähettämällä pyynnön kirjallisesti Sami Lehdolle (sami.lehto@jasper.fi). Tiedot luovutetaan rekisteröidyn pyytämässä muodossa, mutta luovuttaminen edellyttää luotettavaa tunnistautumista. Tietoja ei koskaan luovuteta pelkän sähköpostilla tulleen pyynnön perusteella.

10. OIKEUS VAATIA TIETOJEN KORJAAMISTA

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyynnöt osoitetaan Sami Lehdolle kirjallisesti osoitteeseen sami.lehto@jasper.fi

11. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy tietoihin, jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista sekä oikeus saada tietoa henkilötietojensa käsittelyä koskien; oikeus vaatia tietojen oikaisemista ja poistamista; oikeus vaatia käsittelyn rajoittamista sekä oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Mikäli rekisteröity katsoo rekisterinpitäjän rikkovan henkilötietojen käsittelystä ja tietosuojasta annettua, sovellettavaa lainsäädäntöä, rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Back to top